Guverineri w'Intara y'Amajyaruguru Bwana Jean Claude MUSABYIMANA

Guverineri w’Intara ahagarariye Leta mu Ntara kandi ni we ushinzwe guhuza ishyirwa mu bikorwa ry’inshingano z’Intara. Ashobora guha umwe mu bakozi b’Intara bumwe mu bubasha bwe, mu nyandiko kandi abyishingiye. Mu mirimo ye ya buri munsi, afashwa n’Ubunyamabanga Nshingwabikorwa.

Guverineri w’Intara akuriwe na Minisitiri ufite Ubutegetsi bw’Igihugu mu nshingano ze.

Inshingano za Guverineri w’Intara.

Guverineri w’Intara afite inshingano zikurikira:

1.   Kuyobora inzego z’imirimo ya Leta mu Ntara;

2.    Kugira inama inzego z’ibanze mu mikorere yazo;

3.    Kugira inama Uturere mu bijyanye no kubungabunga umutekano w’abantu n’ibintu;

4.    umenyesha ubuyobozi bukuru bw’Igihugu uko Intara iteye n’ikiyibayemo cyose gikwiye kwitabwaho;

5.      gutumiza no kuyobora inama ya Komite y’umutekano;

6.      gutanga raporo ku mikorere y’ Intara n’Uturere tuyigize;

7.      kugenzura ishyirwa mu bikorwa rya gahunda yemejwe;

8.      gutumiza rimwe mu mwaka n’ikindi gihe cyose bibaye ngombwa inama nyunguranabitekerezo ihuza abayobozi batandukanye b’inzego za Leta cyangwa ihuza abayobozi b’inzego za Leta n’iz’abikorera bakorera mu Ntara;

9.      gukora indi mirimo iri mu nshingano ze yasabwa n’inzego zimuyobora.

Ibyerekeye ububasha n’imirimo bya Guverineri w’Intara biri muri iri tegeko ku kiciro ka kabiri